ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА) ПРО ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОВОРКІНГУ
м. Київ, Редакція від «30» листопада 2023 року
Фізична особа-підприємець Страх Ілля Вікторович, що діє на підставі запису з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 20690000000040628 від 21.08.2017 року (далі по тексту іменується – «Виконавець), пропонує необмеженому колу осіб (юридичних, фізичних, самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема, нерезидентів України) (далі по тексту іменується – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим публічним договором (публічною офертою) про надання послуг коворкінгу далі – «Договір») у порядку та на умовах, що визначені нижче.

У порядку та на умовах, що наведені далі пропонується невизначеному колу осіб надання послуг Коворкінгу у обсязі, що визначений нижче.
1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

АКЦЕПТ — повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти. Моментом Акцепту вважається оплата Замовника за обраний ним Пакет послуги Коворкінгу у порядку та за ціною, визначеною цим Договором, за умови надання правдивої та достовірної інформації про себе при заповненні Заявки.
ВИКОНАВЕЦЬ — особа, що надає Замовнику послуги на умовах цього Договору та у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України.
ЗАМОВНИК – фізична особа/фізична особа — підприємець/юридична особа, яка за власним бажанням звернулась до Виконавця з метою отримання послугою Коворкінгу, сплатила за послугу Коворкінгу та погоджується з умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймає умови цього Публічного договору.
ЗАЯВКА – звернення Замовника до Виконавця про замовлення послуги Коворкінгу за цим Договором, здійснене шляхом його реєстрації за допомогою онлайн-сервісу Nexudus за посиланням workit.org.ua. Зміст Заявки визначається Виконавцем та відмова Замовника від її заповнення під час реєстрації розглядається Сторонами, як відмова від укладання цього Договору. Замовник заповнює Заявку лише при першому зверненні до Виконавця за певним Пакетом послуг Коворкінгу. У разі змін у відомостях про Замовника, зазначених в Заявці, Замовник зобов’язаний повідомити про такі зміни Виконавця у передбачений договором строк. Подачею Заявки Замовник підтверджує та не заперечує передачу персональних даних Виконавцю її 
ЗОНИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ – частина Простору, яка доступна для загального користування всіма Резидентами Простору. До Зони загального користування не входять Кімнати, Кімнати для переговорів, Кімнати спільного користування.
ДОСТУП ДО КОВОРКІНГУ – опція доступу до Загального Простору та/або інших визначених Пакетом послуг приміщень через Систему контролю і управління доступом «Salto», з використанням мобільного застосунку (NFC доступ) або відповідного магнітного ключа, виданого Виконавцем Замовнику та визначеним ним Резидентам. Час та обсяг доступів (для Замовника та Резидентів) з використанням мобільного застосунку або магнітного ключа визначений у пакеті послуг.
КІМНАТА — закріплена за Резидентом, відокремлена частина Простору, доступ до якої здійснюється через систему контролю доступу, та доступ до якої надається Резиденту, його працівникам та/або особам з якими Резидент перебуває в договірних правовідносинах;
КІМНАТА СПІЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ — відокремлена частина Простору (Кімната), доступ до якої одночасно надається декільком Резидентам Простору для їх спільного використання такої кімнати.
КІМНАТА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ – відокремлена частина Простору облаштована для проведення ділових зустрічей та яка може використовуватись Резидентом, за умови її попереднього бронювання через систему бронювання Кімнат для переговорів.
КОВОРКІНГ – послуга доступу до приміщення Коворкінгу, з правом оплатного користування майном Виконавця відповідно до встановлених правил користування Коворкінгом, цим Договором та нормами чинного законодавства. Умови публічного договору щодо послуги Коворкінгу встановлюються однаковими для всіх споживачів. 
ПАКЕТ ПОСЛУГ – певний обраний Замовником комплекс прав та обов’язків з організації надання доступу до Коворкінгу Замовника та визначених ним Резидентів відповідно до умов цього Договору.
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КОВОРКІНГУ «WORKIT SPACE» — правила, які регулюють перебування та поведінку на території та є обов’язковими для виконання Резидентами.
ПРОСТІР — офісний простір, що знаходиться на території Коворкінгу та включає в себе Зони загального користування, Кімнати, Кімнати спільного користування, Кімнати для переговорів, Skype кімнати, Тераси, Ресторан.
ПРИМІЩЕННЯ КОВОРКІНГУ – це приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марка Безручка, буд. 24, як місце надання послуг Коворкінгу згідно з умовами обраного Замовником Пакету послуг
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА — відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України це відкрита пропозиція Виконавця про надання послуг Коворкінгу, і адресована невизначеному колу фізичних осіб та юридичних осіб, укласти цю публічну оферту на нижче визначених умовах про надання послуг доступу до Коворкінгу, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов. У разі прийняття викладених нижче умов Договору і оплати послуг Коворкінгу, згідно статті 642 ЦК України, особа, яка проводить Акцепт (оплату) цієї оферти, стає Замовником. Акцепт оферти рівносильний укладанню Публічного договору на умовах, викладених в оферті. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови Публічного договору або відкликати його. У разі зміни Виконавцем умов оферти, зміни набирають чинності з моменту їх викладення в новій редакції та веб-сайті Виконавця або заміни на нові умови, якщо інший термін не зазначений Виконавцем додатково.
ПОСТІЙНІ РЕЗИДЕНТИ — визначені замовником фізичні особи, які користуються послугою Коворкінгу, та погоджуються з умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймають умови цього Публічного договору.
РЕСТОРАН – відокремлена частина простору, яка знаходиться на 1 (першому) поверсі Коворкінгу, у вигляді закладу громадського харчування для резидентів та гостей «WorkIT Space», з широким асортиментом фірмових блюд та напоїв.
СТОРОНИ – Замовник та Виконавець при згадуванні їх разом в Договорі.
ТИМЧАСОВІ РЕЗИДЕНТИ — визначені Замовником фізичні особи, які користуються послугою Коворкінгу погодинно/поденно та погоджуються із спеціальними умовами, переліком та порядком надання таких послуг Коворкінгу та приймають умови цього Публічного договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Замовнику послуги Коворкінгу відповідно до акцептованого Замовником Пакету послуг, а Замовник має право прийняти такі оплачені послуги, зобов’язуючись виконувати умови цього Договору.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику доступ до Коворкінгу за місцезнаходженням території Коворкінгу, а саме: м. Київ, вул. Марка Безручка, буд. 24, на умовах, визначених обраним Замовником Пакетом послуг.
3.2. Укладення Замовником Договору здійснюється шляхом його підписання та сплати місячної суми оренди за обраний Пакет послуг. Для оформлення договору Замовник зобов’язаний надати Виконавцю особисту інформацію, паспортні документи та підтвердити згоду на обробку своїх персональних даних, винятково з метою надання послуг коворкінгу за цим Договором та надання супутніх послуг Замовнику.
3.3. При несвоєчасному наданні даних для оформлення Заявки або при зазначенні недостовірних даних при оформленні Заявки цей Договір вважається таким, що не був укладений. При зміні даних, що були зазначені у заявці, Замовник зобов’язується протягом 5 робочих днів повідомити Виконавця про настання таких змін письмово
3.4. Доступ до Коворкінгу визначається виходячи з наявності вільних місць у Коворкінгу, загальну кількість яких визначає Виконавець, на підставі звернення Замовника, яке узгоджується Виконавцем протягом 2–5 календарних днів з дати звернення Замовника.
3.5. Послуги Коворкінгу надаються в межах зони, що визначена у відповідному пакеті послуг.
3.6. Замовник має право отримати послуги за цим Договором за умови попередньої оплати повної вартості за відповідний Пакет послуг.
3.7. Виконавець надає, а Замовник має право придбати Пакети Послуг, що розміщені на сайті Виконавця за посиланням у мережі Інтернет: www.workit.space або безпосередньо запитавши про їх вартість та умови у Community Manager Коворкінгу.
3.8. Після завершення строку Пакету послуги Замовник зобов’язаний звільнити територію Коворкінгу або, за умови погодження з Виконавцем, сплатити за наступний строк користування Пакетом послуги. У разі якщо Замовник не звільнив територію Коворкінгу на момент закінчення Акцептованого Пакету послуг та за погодженням з Виконавцем сплатив за наступний строк Послуг, Сторони вважають, що наступний строку Пакету послуг починається автоматично після закінчення попереднього Пакету послуг.Виконавець залишає за собою право протягом однієї доби з моменту отримання грошових коштів на свій поточний рахунок, повернути Замовнику сплачену вартість наступного Пакету послуг, що означає відмову Виконавця погодити продовження строку користування Пакетом послуг.
3.9. Жодне обладнання та майно, яке може бути використано Замовником у відповідності до обраного Пакету послуг не передається за актом приймання-передачі та не може бути переміщене Замовником за межі зони надання Пакету послуг. Підписання цього Договору є достатньою підставою для набуття Замовником права та обов’язків з користування майном за цим Договором.
3.10. З метою забезпечення фізичного доступу до Коворкінгу Виконавець може забезпечити Замовника даними для мобільного застосунку або магнітним ключем, які надають Замовнику право доступ до території Коворкінгу.Замовник не має права передавати такі дані або ключ третім особам без письмової згоди Виконавця. З метою унеможливлення використання інформації третіми особами, Виконавець має право ідентифікувати Замовника за допомогою документа, що підтверджує особу Замовника/його представника для порівняння з відомостями які надав Замовник при заключенні цього Договору.
3.11. Виконавець має право регулярно (на свій розсуд) перевіряти порядок користування Замовником територією Коворкінгу на предмет відповідності такого користування умовам Договору та обраного Пакету послуг.
3.12. У випадку виходу з ладу устаткування, яке відноситься до Коворкінгу, Замовник повідомляє про це Виконавця, який повинен усунути такі неполадки протягом розумного строку.
3.13. Замовник не має право виносити за межі території Коворкінгу обладнання, устаткування та інше майно, яке є складовою частиною Коворкінгу або знаходиться на території Коворкінгу та не належить Замовнику. При виявленні факту виносу майна Коворкінгу Замовником без попередньої письмової згоди Виконавця, незалежно від мети, якщо таке майно не буде повернуто протягом 24 годин з моменту виносу назад до Коворкінгу, Замовник зобов'язується відшкодувати повну вартість такого майна.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. За надання Послуг Замовник сплачує Виконавцю вартість за надані Послуги за відповідний місячний Пакет послуг, що вказаний на сайті Замовника або у інформаційних картках безпосередньо у Коворкінгу, шляхом передплати у обсязі 100% за період, вказаний у пакеті. Строк надання пакету послуг Сторони визначають самостійно.
4.1.1. На вимогу Замовника, Виконавець може надати рахунок на оплату послуг.
4.1.2. Збереження документу, що підтверджує факт оплати є відповідальністю Замовника, копія даного документу може бути затребувана Виконавцем у випадках, що передбачені цим Договором.
4.1.3. Виконавець на власний розсуд має право надавати Замовнику знижку, про що, Замовник здійснює напис про таку знижку в документі, що підтверджує оплату Замовнику вартості Пакету послуги або передбачити таку знижку шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.
4.2. Оплата Послуг у відповідності до обратоного пакету, фіксується у розмірі еквівалентному доларам США та сплачується Замовником у національній валюті - гривні, у відповідності до офіційного готівкового курсу продажу долара до гривні в АТ «ПУМБ» на день виставлення рахунку Замовнику. Послуги сплачуються Замовником, шляхом безготівкового розрахунку на банківські реквізити Виконавця вказані в Розділі 11 цього Договору.
4.3. У разі припинення Замовником користування послугою Коворкінгу, сума коштів, сплачена Замовником за Пакет послуг, не повертається, якщо Виконавцем не буде прийнято інше рішення у окремих випадках. Таке рішення Виконавця має бути оформлене письмово.
4.4. Замовник не має право передавати третій особі свої права, які надані йому цим Договором.
4.5. Вартість послуг, зазначена в п. 4.1. цього Договору, включає вартість додаткових послуг з забезпечення Замовника чаєм, водою, тощо, у обсязі, що визначений відповідним пакетом послуг.
4.6. Початком надання Послуги вважається дата підписання цього Договору або, якщо інший строк зазначений в цьому Договорі, то першим днем надання Послуги вважається дата зазначена в Договорі як дата початку надання Послуги.
4.7. У разі, якщо Замовник сплатив за Пакет послуг після дати початку надання послуги, Виконавець має право за власним рішенням:- прийняти оплату Пакету послуг за строк Пакету послуг згідно з Заявкою, при цьому строк, протягом якого оплата була прострочена вважається сплаченою а строк надання Пакету послуг не змінюється;- повернути оплату Пакету послуг та відмовити Замовнику в наданні послуги Коворкінгу.
4.8. У разі вчинення розрахунків за цим Договором безготівковим шляхом, моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.9. У разі вчинення розрахунків за цим Договором готівковим шляхом, моментом оплати вважається момент отримання грошових коштів Виконавцем.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. сплатити Виконавцю вартість користування відповідним Пакетом послуг в розмірі та в порядку, визначеному в цьому Договорі;
5.1.2. в повному обсязі відшкодувати Виконавцю та/або третім особам збитки за будь-яке пошкодження чи втрату майна, спричинені з вини Замовника;
5.1.3. використовувати обчислювальну та інші техніку (обладнання, меблі тощо), надану Виконавцем, відповідно до технічних вимог та обмежень, раціонально витрачати канцелярські товари та інші матеріали, електроенергію та воду, а також інші матеріальні ресурси, що надаються в разом з наданням послуг за цим Договором;
5.1.4. після припинення Договору повернути Виконавцю магнітний ключ, обладнання та інше майно, передане Замовнику при наданні доступу до Коворкінгу;
5.1.5. не встановлювати/не користуватись на території Коворкінгу обладнання та/або програмне забезпечення на обладнанні Виконавця без попередньої письмової згоди останнього; не використовувати надане обладнання для розробки комп’ютерних програм, що мають ознаки вірусних та інших програм що можуть завдати шкоди; не розповсюджувати та/або не зберігати матеріали у будь-якій формі, що суперечать засадам суспільної моралі та заборонені нормами чинного законодавства; не використовувати серверні потужності Виконавця з метою збереження власних матеріалів або матеріалів третіх осіб.
5.1.6. не займатись на території Коворкінгу торгівлею товарами, наданням послуг, агітацією та/або розповсюдженням рекламної або іншої інформаційної продукції, виробництвом будь-чого без попередньої згоди на таку діяльність Виконавцем;
5.1.7. не реєструвати адресу Коворкінгу в органах державної влади в якості адреси місцезнаходження або іншим чином використовувати адресу Коворкінгу у правовідносинах з будь-якими третіми Сторонами без попередньої згоди на це Виконавця.
5.1.8. не змінювати місце розташування майна та обладнання Виконавця;
5.1.9. не порушувати норми та правила поводження в громадських місцях, не вживати наркотичні засоби на території Коворкінгу.
5.1.10. ознайомлюватись з умовами цього Договору в тому числі у разі внесення змін до нього за ініціативою Виконавця
5.1.11. забезпечити збереження власного майна Замовника та не завдавати шкоди інших Резидентів та майну третіх осіб.
5.1.12. Не перебувати на території Коворкінгу у стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотичних речовин або у будь-якому іншому стані при якому можна говорити про помутніння свідомості.
5.1.13. Не порушувати правила протипожежної безпеки при використанні послуг Коворкінгу. У випадку такого порушення усі збитки понесені від цього підлягають відшкодуванню Замовником.
5.1.14. виконувати інші зобов’язання, зазначені у Правилах користування приміщенням Коворкінгу «WorkIT Space», які зазначені у Додатку №1 до цього Договору/

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором;
5.2.2. забезпечувати регулярне прибирання на території Коворкінгу;
5.2.3. забезпечити постійну наявність доступу до мережі Інтернет за допомогою бездротового зв’язку Wi-Fi, крім випадків, які не залежать від нього на пряму;
5.2.4. забезпечити постійну наявність електроенергії (в ситуаціях що залежать безпосередньо від Виконавця), справність системи кондиціонування, підтримання температурного режиму, наявного обладнання.
5.2.5. протягом розумного часу усувати можливі неполадки, що можуть виникати в обладнанні, яке є частиною Коворкінгу.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. користуватись послугою з доступу до Коворкінгу згідно з умовами цього Договору;
5.3.2. отримувати послугу належної якості.
5.3.3. запросити у Виконавця Акт прийому-передачі наданих послуг на умовах цього Договору за період сплати та у обсязі послуг, що було передбачено пакетом. За потреби, Замовник може надавати такі Акти щомісячно за кожен місяць використання відповідного Пакету.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. обмежити (або відмовити) Замовнику в праві користуватись територією Коворкінгу у разі якщо Замовник знаходиться в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, а також якщо його поведінка принижує честь та гідність третіх осіб або дії Замовника направленні на пошкодження майна/обладнання Виконавця;
5.4.2. змінювати умови цього Публічного договору шляхом публікації на сайті www.workit.space у мережі Інтернет без попереднього повідомлення Замовника
5.4.3. Передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без погодження з Замовником;
5.4.4. відмовити у наданні послуг Коворкінгу особам, які не є учасниками цього Договору;
5.4.5. цілодобово із застосуванням технічних засобів - відео-, фотокамер, власними силами або шляхом залучення третіх осіб здійснювати спостереження за територією Коворкінгу.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення (неналежне виконання) взятих за Договором зобов’язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за належне надання послуг, якщо таке надання послуг не залежить від волі Виконавця.
6.4. Усі спори за Договором вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку наявності претензій Виконавця щодо порушення Замовником цілісності майна/обладнання у місті надання послуг Коворкінгу, Виконавець складає Акт про перелік та вартість такого пошкодженого майна/обладнання та надає його для підпису Замовником, а у випадку відмови Замовника підписати такий Акт, Акт підписується третіми особами, що були присутні при його складанні.
6.5. У разі користування Замовником територією Коворкінгу без сплати вартості послуг за цим Договором або у разі порушення Замовником умов користування обраного ним Пакету послуг, Виконавець має право обмежити доступ Замовнику до Коворкінгу, в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору для Замовника та вимагати від Замовника сплатити безповоротну грошову суму, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, у розмірі який дорівнює 30% від вартості відповідного несплаченого Пакету послуг, яким користувався Замовник востаннє - якщо прострочення триває від одного до семи календарних днів; 50% - якщо прострочення триває від восьми до чотирнадцяти календарних днів; 75% - якщо прострочення триває п’ятнадцять календарних днів і більше. Сплата безповоротної грошової суми, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, не звільняє Замовника від зобов’язання сплатити вартість отримуваних ним Послуг за цим Договором в повному обсязі з моменту, коли ця Послуга почала фактично отримуватись.
6.6. У разі порушення Замовником умов користування обраним Пакетом послуг він сплачує штраф. Детальна інформація про штрафи та їх види містяться у Правилах користування приміщенням Коворкінгу «WorkIT Space».
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно з Договором, якщо це невиконання спричинено настанням об’єктивних обставин непереборної сили, про що Сторони зобов’язані повідомити одна одну протягом трьох робочих днів електронною поштою, факсом тощо.
7.2. Для цілей цього Договору «Форс мажор» означає відносно кожної Сторони будь-яку обставину, яку Сторона не могла передбачити, включаючи (але не обмежуючись): війна , вторгнення, повстання, революція, заколот або громадянська війна ; акт уряду в його суверенній якості; землетруси, пожежі, бурі, повені або будь- які інші випадки спричинені діями сил природи; страйки, локаути, бойкоти або інші форми страйкового руху; тероризм, саботаж.
7.3. При цьому термін виконання зобов’язань відкладається пропорційно часу, протягом якого діяли дані обставини.
7.4. Якщо дані обставини продовжуватимуться більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна Сторона має право анулювати Договір і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права претендувати на відшкодування збитків.
7.5. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Це договір набуває чинності з моменту його затвердження Виконавцем.
8.2. Акцепт цього Договору Замовником означає повну та беззаперечну згоду Замовника з його умовами.
8.3. Акцептуючи умови цього Договору Замовник зобов’язується повідомити Виконавця за 14 календарних днів до дати припинення користування послугою про свій намір не продовжувати користуватись послугою за цим Договором. У разі невиконання вимоги щодо вчасного повідомлення Виконавця, Виконавець має право вимагати від Замовника сплатити безповоротну грошову суму, яка є забезпеченням виконання зобов’язання, у розмірі який дорівнює 100% від місячного розміру відповідного Пакету послуг.
9. ОДНОСТОРОННЄ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку припинення Договору з ініціативи Виконавця та ненадання послуг за переліком оплаченого Замовником Пакету послуг, Виконавець протягом однієї добі зобов’язується повернути Замовнику за його письмовою вимогою вартість оплачених та не наданих послуг пропорційно кількості календарних днів, протягом яких послуга не надавалась, без сплати будь яких санкцій чи неустойки.
9.2. Замовник не має права безпідставно відмовитись від виконання умов цього Договору. Не користування послугою за цим Договором зі сторони Замовника не є підставою для повернення сплаченої вартості послуг або зарахування в рахунок наступних послуг.
9.3. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг в односторонньому порядку протягом однієї доби, якщо: а) Замовник порушив умови Договору; б) Замовник завдав збитків або порушив комерційні інтереси Виконавця; в) у разі відсутності у Виконавця можливості надати послугу з метою дотримання норм безпеки на території Коворкінгу; г) з підстав зазначених в п. 9.1. Договору.
У разі такої відмови Виконавець надсилає на адресу Замовника (на електронну адресу, якщо Замовник зазначив її як основний метод повідомлення у реквізитах до цього Договору), повідомлення про таке розірвання договору. Договір вважається достроково розірваним для Замовника протягом п’яти календарних днів з моменту відправлення повідомлення про розірвання.
У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частинах а), б) та в) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, не повертаються.
У разі такого розірвання договору з підстав зазначених в частині г) цього пункту, грошові кошти, сплачені за послугу Коворкінгу, повертаються протягом 7 днів з моменту розірвання пропорційно частині строку послуги, коли послуга не надаватиметься.
10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.2. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладання Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявляють про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь- яку зі Сторін укладати договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору вкрай невигідними для себе.
10.3. Замовник цим гарантує, що він має необхідну правоздатність та дієздатність, має право вчиняти дії та нести обов’язки, передбачені цим Договором.
10.4. Будь-які повідомлення, які вчиняються Виконавцем на адресу Замовника, вважаються вчиненими належним чином одним з таких способів: (а) відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Заяві Замовника при замовленні Послуги; (б) відправлення повідомлення за допомогою пошти на адресу, зазначену Замовником при замовленні Послуги або будь-яким мессенджером.
10.5. Цей Договір складений відповідно до положень, норм та правил чинного законодавства України.
11. РЕКВІЗИТИ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СТРАХ ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ
Запис про державну реєстрацію ФОП: № 2 069 000 0000 040628 від 21.08.2017 року
Адреса: 03190, м. Київ, вул. Марка Безручка, буд. 24.
Банківські реквізити: п/р № UA 25 334851 0000000002600079728 в АТ "ПУМБ"
Банківські реквізити: п/р № UA 19 300528 0000026009000026731 в АТ «ОТП БАНК»
Конт. тел.: (096) 783-21-62
E-mail: finance@1988.company
записатись на екскурсію
Бажаєте побачити все на власні очі? Заповнюйте форму та приходьте до нас на екскурсію.
Всі поля обов‘язкові для заповнення
Ваша заявка надіслана. Ми зв‘яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
записатись на екскурсію
Бажаєте побачити все на власні очі? Заповнюйте форму та приходьте до нас на екскурсію.
Всі поля обов‘язкові для заповнення
Ваша заявка надіслана. Ми зв‘яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
на екскурсію
на екскурсію
записатись на екскурсію
Бажаєте побачити все на власні очі? Заповнюйте форму та приходьте до нас на екскурсію.
*Всі поля обов‘язкові для заповнення
Ваша заявка надіслана. Ми зв‘яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.